Tuesday, August 18, 2015

ច្បាប់ស្តីពីទទួលបានថ្ងៃឈឺគឺនៅទីក្រុង Philadelphia កំពុងប្រតិបត្តិ (Philadelphia's earned sick days law is now in effect! - Khmer)

ប្បើអ្នកធ្វើការច្រើនជាង40ម៉ោងក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងនៃទីក្រុងPhiladelphia,អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានប្រាក់ឬពេលសម្រាកថែរក្សាខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ឬសមាជិកគ្រួសារដោយគ្មានប្រាក់ខែ។ច្បាប់នេះធ្វើឡើងដើម្បីឱ្យចៅហ្វាយរបស់អ្នកនោះមិនអាចសងសឹកប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រសិនបើអ្នកប្រើសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការទទួលយកថ្ងៃឈឺ។ដើម្បីរកឱ្យឃើញដំណើរទស្សនកិច្ចជាច្រើនទៀតនៅទីនេះ។

ធានានូវសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានប្រាក់ថ្ងៃឈឺគឺជាជំហានដ៏ធំមួយឆ្ពោះទៅរកការកសាងទីក្រុងដែលផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពការងារសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់និងសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលឱ្យតម្លៃការខិតខំធ្វើការរបស់អ្នក។

នៅពេលទីក្រុងនានាទូទាំងប្រទេសបានអនុម័តច្បាប់ស្រដៀងគ្នានេះពួកគេបានឃើញការកើនឡើងកំណើនការងារ។គ្មានការសង្ស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រុងPhiladelphiaនិងអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នានេះដែរ។

មានមនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍ធូស្រាលដោយដឹងថាថ្ងៃឈឺមិនមានការបង់ខាតប្រាក់ខែមួយថងៃឬការងារ។ សូមប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការងារដោយការផ្ញើតាមរយៈ tweet ឬបង្ហោះនៅលើ Facebook!
www.phillyearnedsickdays.com
Facebook: PhillyPaidSickDays
Twitter: @earnedsicktime


Tuesday, August 11, 2015

फिलाडलफिया शहर के लिये रोग अवकाश का नियम (Philadelphia's Earned Sick Day Laws are now in effect- Hindi)

फिलाडलफिया शहर में  यदि कोई व्यक्ति एक साल में ४० घंटे से ज़्यादा  का करता है तो वह अर्जित  या अनरजित रोग अवकाश का अधिकारी है अपने परिवार सदस्य और संवय की देखभाल करने के लिये। यह नियम सुनिश्चित  करता है कि कोई भी अधिकारी (बौस) इस अधिकार का प्रतिकार  नहीं करेगा।

अर्जित रोग अवकाश अधिकार की गांरटी एक बहुत बड़ा  क़दम है एसे शहर के  निर्माण  के लिये जो सब परिवीरों को जौब  सकयौरटी  प्रदान करेगा और एक एसी इकौनमी जो मेहनत को महत्व  देती है।

 देश के शहरों  में जहाँ जहाँ  यह नियम पास किये गये है वहाँ जौब की बढ़ौतरी पाई गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि फिलाडलफिया  की जनता सुख का साँस ले सकती है कि बीमार होने पर उनकी नौकरी सुरिक्षत है।


  कृपया इस नये कार्य  अधिकार को टीवटर या फ़ेसबुक पर  पोसटींगकरे।

La loi donnant droit à l'octroi de congés maladie est entrée en vigueur à Philadelphie!(Philadelphia's New Earned Sick Days Law is now in effect - French)

Si vous travaillez plus de 40 heures par an dans la ville de Philadelphie, vous pouvez bénéficier de congés maladie payés ou sans solde pour raisons personnelles ou familiales. La loi interdit aussi à votre employeur d’exercer des représailles contre vous si vous utilisez votre droit de prendre un congé maladie. Veuillez trouver plus d’information ici.

Garantir le droit de prendre des congés maladie payés est un énorme pas vers la construction d’une ville qui offrira la sécurité de l’emploi à toutes les familles et une économie qui valorisera ceux qui travaillent dur.

Lorsque d'autres villes à travers le pays ont adopté une loi similaire, elles ont vu une augmentation de leur nombre d’emplois. Nul doute que l’économie de la ville de Philadelphie et nos entreprises en récolteront les mêmes avantages.

Beaucoup de Philadelphiens peuvent respirer un peu mieux sachant que tomber malade ne signifie plus perdre un salaire ou pire un emploi. S'il vous plaît, informez vos amis de leurs nouveaux droits en envoyant un Tweet ou sur Facebook!

www.phillyearnedsickdays.com
Facebook:PhillyPaidSickDays
Twitter: @EarnedSickTime

Advisory/Press Release (38) autism (2) behind the kitchen door (1) BKD (2) business (39) campaign (2) cdc (1) Center for Social Policy (1) center of american progress (2) child care (1) children (18) city council (7) Coalition (80) costs (11) coverage (2) data (2) domestic violence (8) earned sick time (23) economic opportunity institute (2) economic security (27) elder (5) election (2) election day (1) equal pay (7) event (39) family (33) Family Act (1) family leave (5) fda (1) Federal Poverty level (1) flu (7) fmla (3) food safety (1) food safety modernization act (1) gender gap (2) H1N1 (7) health (4) health care (16) Healthy Families Act (19) huffington post (2) huffpo (2) implementation (3) injury (1) institute for women's policy research (1) insurance (1) law (2) legislation (45) legislators (1) legislature (1) letter to editor (7) letter writing (6) LGBT (4) living wage (4) living wage bill (8) low wage (5) maternity care coalition (1) May 13 (1) mayor (17) minimum wage (1) mobilize (1) national (11) new hampshire university (1) New York City (1) Newsletter (3) Nutter (2) NutterWatch (9) occupational injury (1) op-ed (7) other states/cities (23) PA (38) paid leave (22) paid sick days (27) Pennsylvania (2) petition (12) Philadelphia (147) Philly ROC (4) pictures (4) Pitt (1) polling (1) poverty (2) preemption (5) pregnancy (4) press (34) prevention (1) public comment (5) public health (31) ranking (1) regulations (1) report (14) restaurant workers (3) restaurants (10) ROC (1) safe time (1) san francisco (17) SB 333 (1) Seattle (1) Shriver Center (1) SPM (1) stats (9) Story (21) study (3) Supplmental Poverty measure (1) take action (34) tax credits (1) transportation (1) trust across america (1) university of Boston (1) university of Michigan (1) University of Pittsburgh (1) veto (1) video (3) Virginia (1) volunteer (1) vote (6) vote for homes (1) voter id (1) Washington DC (1) women (15) work flexibility (1) work-life balance (14) workers (3) world economic forum (1)